Resevillkor

Resevillkor

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande. Betalningsvillkor för respektive resa finns på hemsidan.

Avbeställning
Om du behöver avboka på grund av skada eller sjukdom gäller följande:
Vid avbokning senast 30 dagar före avresa återbetalas hela anmälningsavgiften, minus bokningsavgiften, vid uppvisande av giltigt läkarintyg. Vid avbokning senast 14 dagar före avresa återbetalas 50 procent av anmälningsavgiften, minus bokningsavgiften, vid uppvisande av giltigt läkarintyg.
Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför den aktiva resan med oss.

Skada under resan
Vi rekommenderar att du tecknar lämplig hemförsäkring. Trailrunning Sweden AB gör ingen återbetalning på grund av skador.
Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är resenärens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Trailrunning Sweden AB kan ej hållas ansvarigt för skador resenären ådrar sig under resan/aktiviteten. Trailrunning Sweden AB åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteten. Resenären är ansvarig för att teckna egen försäkring för resan om denne önskar vara försäkrad för skador. Trailrunning Sweden AB kan heller inte ställas till ansvar om resenären på grund av bristande kondition eller andra personliga omständigheter inte klarar av att genomföra en viss aktivitet. Se till att ha giltigt Europeiska sjukförsäkringskortet med dig. Du beställer det enkelt på forsakringskassan.se.

Överlåtelse
Resenären har rätt att överlåta sin plats till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan (villkor angivna av arrangören samt villkor
vad gäller personändringar från parter som arrangören anlitat för resan). Resenären måste meddela arrangören om överlåtelse, samt ange fullständiga uppgifter för personen som resan ska överlåtas till senast 15 dagar innan avresa. Detta görs till [email protected] Byte av resenär medför ofta direkta kostnader, i huvudsak från flygbolag. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning och/eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären. Vänligen skriv ange aktuell resa och ”överlåtelse” i ämnesraden i mejlet.

Inställd resa
Om Trailrunning Sweden AB tvingas ställa in resan, exempelvis på grund av för få anmälda deltagare, återbetalas hela anmälningsavgiften. Resenären är ej berättigad till någon ytterligare ersättning. En gällande avrådan från Utrikesdepartementet, UD, om resa till området utgör grund för uppsägning av reseavtalet, både för arrangören och resenären. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet och får full återbetalning exklusive bokningsavgiften. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd.

Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om UDs avrådan var känd innan resan bokades.

Inställd aktivitet
Yttre omständigheter, som till exempel dåligt väder, högt vatten, svåra förhållanden och andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet för resorna kan ändras, men resan kommer i sin helhet täcka upp för alla moment inkluderade i programmet. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare, samt programpunkter i det angivna programmet.

Reklamation
Den som har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa på plats i samband med att de uppstår eller direkt efter resans avslut. Anmärkningar lämnas till personal från Trailrunning Sweden AB på plats eller per e-mail till [email protected]

Resegaranti
Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Trailrunning Sweden AB uppfyller lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer om Lagen om paketresor här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ Lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672/

Kontroll av färdhandlingar
Resenären är skyldig att kontrollera informationen på färdhandlingar så snart de erhålls. Skulle det förekomma några felaktigheter, ska resenären omedelbart informera arrangören om detta.

Pass
Vid utlandsresa måste resenären ha ett pass som är giltigt minst 6 månader efter resans genomförande. Resenären är ansvarig för att själv skaffa sig information om eventuella vaccinationer i samband med resan.

Meny

X
X